MATKAEHDOT

MATKAEHDOT

MATKAEHDOT

Matkanjärjestäjäsi on Matrix Golfmatkat (yritysnumero 917 006 1489), osoitteessa Burhanettin Onat Caddesi, Akdemir Apt. 79/1A, 07100 Antalya, TURKKI. Matkaehtoihin sovelletaan Turkin lakeja ja ne on laadittu sen mukaisesti.

 1. Sopimus

Sopimus on voimassa, kun olet vahvistanut meille hyväksyneesi varauksen ja sen yksityiskohdat sekä itsesi että matkaseurueesi puolesta ja saanut siitä meiltä kirjallisen vahvistuksen- ja matkalaskun. Verkkosivustomme tiedot sekä saamasi dokumentit ovat osa sopimustamme. Huomioi, että ulkopuoliselta matkatoimistolta saadut neuvot tai tiedot eivät kuulu tähän sopimukseen, elleivät ne ole yhdenmukaisia omien tietojemme kanssa.

 1. Varauksen hinta ja mahdolliset hinnan korotukset

Varauksen hinta on mainittu matkalaskussa. Hinta on laskettu käyttäen Turkin keskuspankin julkaisemia valuuttakursseja. Matkanjärjestäjän velvoitus on tiedottaa asiakkaitaan mahdollisista hallitusten säätämistä veroista sekä pankkien tai luottokorttiyhtiöiden perimistä kuluista, mutta on oikeutettu perimään ne asiakkailtaan. Matrix Golfmatkoilla on oikeus nostaa esitteessä tai verkkosivuilla julkaistuja hintoja ennen varauksen vahvistamista.

 1. Matkustajan tekemät varauksen muutokset

Varauksen muutosten tekeminen kirjallisesti on mahdollista 8 viikkoa ennen lähtöä. Muutoskulut ovat 60 €/hlö/muutos. Huomioi, että joidenkin matkapalvelujen osalta ei ole mahdollista tehdä muutoksia.

 1. Varauksen peruuttaminen

Peruutuksesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ja se astuu voimaan heti sen saatuamme ja hyväksyttyämme. Varaajan on tehtävä peruutus henkilökohtaisesti (koskee myös mukana olevaa matkaseuruetta). Peruutukset käsittelemme tapauskohtaisesti soveltaen hotellien peruutusehtoja.

            Peruutuksesta veloitettavat kulut pääsääntöisesti;

peruutus ennen lähtöä

peruutusmaksu

83 - 56 päivää

50 %

55 - 32 päivää

75 %

31 päivää tai vähemmän

100 % (no show)

Mikäli peruutus vähentää täyden maksun maksavien henkilöiden lukumäärää, hinnoittelemme varauksen uudelleen sen mukaisesti. Jo varauksen alettua palautusoikeutta ei ole mistään varauksen käyttämättömästä osuudesta. Tässä tapauksessa matkustajan kannattaa tarkistaa oman henkilökohtaisen vakuutuksen korvausehdot.

 1. Mahdolliset muutokset varaukseen

Mikäli Matrix Golfmatkat ei voi siitä riippumattomista syistä tarjota sovittua palvelua, on sillä oikeus muuttaa hotellia ja aikatauluja tai tehdä suunnitelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta varauksen luonnetta. Muutoksista ilmoitetaan aina niin pian kuin mahdollista. Pienissä muutoksissa matkustajalla ei ole oikeutta peruutukseen. Mikäli kyse on merkittävästä muutoksesta, on matkustajalle oikeus olla hyväksymättä muutosta ilmoittamalla se kirjallisesti matkanjärjestäjälle välittömästi.

Mikäli asiakas ei hotelliin saapuessaan saa luvattua majoitusta matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä, pyrimme tarjoamaan vähintään saman tasoisen majoituksen samalta hotellialueelta. Matrix Golfmatkat ei vastaa ns. ylitsepääsemättömästä esteestä (kuten sodan-, kapinan-, mellakan uhan, työtaistelun, terroristisen toiminnan, luonnon- tai ydinkatastrofin, tulipalon, epäedullisten sääolosuhteiden, lento-, meri- tai maaliikenteen teknisten tai huoltoon liittyvien ongelmien, lentojen aikataulumuutosten tai niitä koskevien operatiivisten päätösten vuoksi) johtuvasta peruutuksesta tai muutoksesta.

 1. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa varaus

Matrix Golfmatkoilla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli matkustaja laiminlyö yhteisen sopimuksemme ehdot. Varausta ei koskaan peruuteta ennen kuin sovittuun lähtöpäivään on aikaa vähintään kaksi kuukautta. Mikäli peruutus johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomista syystä, tarjoaa Matrix Golfmatkat vaihtoehtoisen, vertailukelpoisen majoitus- ja golfpaketin, jolloin matkustaja sitoutuu maksamaan mahdollisen hinnan eron.

 1. Matkanjärjestäjän vastuu
 2. Matrix Golfmatkat on vastuussa siitä, että sovitut järjestelyt toteutetaan sopimuksessa eritellyllä tavalla ja sen tarjoamat palvelut ovat asianmukaisia. Matkanjärjestäjä sitoutuu ilmoittamaan matkustajalle kaikista mahdollisista alkuperäisen vahvistuksen jälkeen tulevista muutoksista. Matkustaja on oikeutettu asianmukaiseen korvaukseen, mikäli sovituissa palveluissa on puutoksia.

 1. Majoituksen- ja golfpaketin osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa asiaa koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin ja yo. mainittujen alihankkijoiden, hotellien ja golfkenttien ehtoihin. Matrix Golfmatkat ei vastaa kadonneesta matkatavarasta matkan aikana.

 1. Matrix Golfmatkat ei ole vastuussa, mikäli matkasopimus ei toteudu joko matkustajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä tai epätavallisista ja ennalta arvaamattomista olosuhteista.

 1. Kaikki Matrix Golfmatkoilla myynnissä olevat matkapaketit ovat ASSOCIATION OF TURKISH TRAVEL AGENCIES (TURSAB) suojan alaisuudessa.

 1. Matkustajan esittämät erityistoivomukset

Kaikki mahdolliset matkaan liittyvät erityistoiveet tulee esittää kirjallisesti varausta tehtäessä. Kohtuulliset toivomukset välitetään ko. alihankkijalle, joskaan niiden varmaa toteutumista ei taata. Matkustajalle tärkeästä toivomuksesta voi pyytää kirjallista vahvistusta. Kaikki matkustajan terveydelliset ongelmat ja rajoitteet on hyvä ilmoittaa Matrix Golfmatkoille viipymättä.

 1. Matkustusasiakirjat (passi, viisumi, rokotukset)

Kaikkien tarvittavien sekä matkustus- että terveysasiakirjojen hankkiminen sekä niiden voimassaolon tarkistaminen on matkustajan vastuulla. Tarkista ajankohtaiset matkustusrajoitukset ja -määräykset ko. maan sivuilta. Puuttuvista asiakirjoista matkanjärjestäjälle aiheutuvat mahdolliset lisäkustannukset edelleen veloitetaan matkustajalta.

 1. Matkustajan varaamat lennot

Matrix Golfmatkat ei vastaa matkan yhteydessä olevista matkustajan varaamista lennoista.  Matrix Golfmatkat ei ole velvollinen järjestämään ylimääräisiä aterioita tai majoitusta lentojen peruuntuessa tai myöhästyessä. Matkustajan vastuulla on sekä oman meno- että paluulennon vahvistaminen joko lentoyhtiöltä tai heidän edustajaltaan heidän määräystensä mukaisesti. Matkustajan on esitettävä mahdolliset korvausvaatimukset henkilökohtaisesti lentoyhtiölle. Lisätietoja asiasta on saatavissa suoraan lentoyhtiöltä. 

 1. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien että kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palauttamiseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisesti tai varomattomalla menettelyllä aiheuttaa joko matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille.

 1. Matkaan kuuluvien palveluiden käyttö

Kaikkien palveluiden (esim. golfpakettien, starttiaikojen) varaukset ovat sitovia. Matrix Golfmatkat ei ole velvollinen palauttamaan green fee- maksua kentän kunnon tai sääolosuhteiden perusteella tai mikäli annetun ajan puitteissa ei ehdi pelata kierrosta loppuun.  Matkustajalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista.

 1. Matkavakuutus

Varmista ennen matkaa, että sinulla on voimassaoleva asianmukainen matkavakuutus, joka korvaa peruutusmaksut, lomasi odottamattoman keskeytyksen, ulkomailla syntyvät terveydenhoitokulut ja sinuun kohdistuvat henkilökohtaiset vastuuvaatimukset sekä varkaus- että rikkoutumisvahinkoja korvaava matkatavaravakuutus.  Ilman kattavaa matkavakuutusta matkustava on velvollinen korvaamaan matkanjärjestäjälle sekä sen edustajille (soveltuvin osin) kaikki syntyvät kustannukset, jotka vakuutus olisi muutoin kattanut.

 1. Käytäntö virhetilanteissa

Teemme parhaamme, että matkajärjestelysi sujuvat suunnitelman mukaan. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista jolloin pyrimme korjaamaan virheen välittömästi. Emme hyväksy matkan jälkeen esitettyjä vaatimuksia, ellei niistä ole ilmoitettu meille jo matkakohteessa. Matkan jälkeen esitetyt vaatimukset on lähetettävä Matrix Golfmatkoille sekä kaikille asiaa koskeville tahoille (esim. majoitusvirheet) viimeistään 28 päivää tapahtumasta. Liitä ilmoitukseen alkuperäinen varausnumero sekä kaikki merkitykselliset tiedot.

 1. Matkustajan ja Matrix Golfmatkojen väliseen sopimukseen sovelletaan Turkin lakia ja matkaehdot on laadittu sen mukaisesti. Molemmat osapuolet hyväksyvät sen, että Turkin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta.